Inname bitumen afval – Dakafval

De inname wordt door onze acceptant ingedeeld in 3 categoriën: Bitumineus schoon, Bitumineus vervuild en teerhoudend.  Hieronder vindt u hier meer informatie over.

Bitumineus

Bitumineus

  • SCHOON BITUMINEUS niet teerhoudend dakafval;
    dit materiaal mag maximaal 5% aan vreemde stoffen bevatten zoals plastic, non ferro, hout en isolatie. GEEN TEER!
  • VERVUILD BITUMINEUS afval, dit materiaal bevat meer dan 5% en minder dan 50% aan vreemde stoffen
  • TEERHOUDEND dakafval

Let op teer !
Teer is afkomstig van oude daken en heeft zijn oorsprong uit steenkool.
Bitumen daarentegen heeft zijn oorsprong uit aardolie.
1 kg teer kan een volle zending van 30.000 kg vervuilen. Dit heeft te maken met PAK-gehaltes. Teer heeft een PAK gehalte van 200.000 mg/kg.
Nieuwe producten daarentegen mogen een PAK gehalte van maximaal 75 mg/kg hebben.

Dit is ook de reden dat wij uiterst kritisch zijn in de acceptatie op teercomponenten
Om teer te onderscheiden van bitumen, volgen hier een aantal aanwijzingen.

Manieren om teerhoudend materiaal te onderscheiden van bitumineus afval :

 TEERHOUDEND MATERIAALBITUMINEUS MATERIAAL
ZIEN- Bros, glimmend materiaal- Taai materiaal
- Vaak vervuild met grind- Goed vrij te maken van grind
- Laag verwekingspunt bij warmte-
RUIKEN- Sterke indringende geur- Zoete geur ( niet indringend )
BIJ SLOOP- Toegepast tot 1980- Toegepast vanaf 1975
- Loskomend stof geeft irriterende huid- Moeilijk te snijden
- Vaak grote gewichtstoename door aangegroeid grind- Vaak grote lappen zonder grindaangroei
- Vaak losliggend van de ondergrond- Losliggend, maar vaak vastgekleefd aan isolatie

Bouw- en sloopafval/BSA

Naast de inname van dakafval, kunt u tegelijkertijd alle andere soorten bouw- en sloopafval bij ons kwijt.

Alle herbruikbare componenten worden uitgesorteerd en hergebruikt.

bouw- en sloopafval

Staalstof

Staalstof komt uit de straalcabines van straal- en constructiebedrijven, waarbij met staalkorrels wordt gestraald.

Het staalstof bestaat uit walshuis, steelshot en staal. Deze fijne stof wordt door Biturec ingenomen met een op maat gemaakt emballage-systeem dat stofvrij en makkelijk hanteerbaar is.

Let op; straalgrit, verf en andere componenten worden NIET geaccepteerd.

Staalstof
AfvalstroomEuralcatOmschrijvingMax. opslagMax. doorzet
tonton/jaar
Bodemassen en
19 01 12 c
niet onder 19 01 11 vallende bodemas en slakken ( 19 01 11 = die gevaarlijke stoffen bevat)6.0003.000
bodemslakken10 01 01bodemas, slakken en ketelstof ( exclusief het onder 10 01 04 vallende ketelstof )
10 01 04 = olievliegas en -ketelstof
Gietkernen en10 09 08 cniet onder 10 09 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt
10 09 07 = gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt
2.0001.000
Gietkernvormen10 10 08 cniet onder 10 10 07 vallende gietkernen en -vormen die voor gieten zijn gebruikt
10 10 07 = gietkernen en -vormen die gevaarlijke stoffen bevatten en voor gieten zijn gebruikt
Ferro- en non- Ferrometalen17 04 01 c
17 04 02 c
17 04 03 c
17 04 04 c
17 04 05 c
17 04 07 c
17 09 04 c
koper, brons en messing
aluminium
lood
zink
ijzer en staal
gemende metalen
niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval
17 09 01 = bouw- en sloopafval dat kwik bevat
17 09 02 = bouw- en sloopafval dat PCB's bevat (bv. Kit, vloerbedekking, isolerende beglazing en condensatoren die PCB-houdend zijn)
17 09 03 = overig bouw- en sloopafval (incl. gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat
7.0007.000
Beton, stenen
inclusief BSA
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07 c
17 09 04 c
beton
stenen
tegels en keramisch producten
niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten
17 01 06 = mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten of afzonderlijke fracties
daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten
niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval (zie Ferrometalen)
25.00025.000
Houtafval17 02 01 c
19 12 07 c
houtafval
niet onder 19 12 06 vallend hout ( 19 12 06 = dat gevaarlijke stoffen bevat)
6.0006.000
Glasafval17 02 02 cglasafval5.0002.500
Teerhoudend
Afval
17 03 01* c
17 03 03* c
19 12 11* c
bitumineuze mengsels die koolteer bevatten
koolteer en met teer behandelde producten
overig afval ( inclusief mengsels van materialen ) van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat
2.0002.000
Bitumenafval
(niet teerhoudend)
17 03 02 c

19 12 12 c
niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels ( 17 03 01 = die koolteer bevatten)
overig, niet onder 19 12 11 vallend afval (Incl. mengsels van mat.) van mechanische afvalverwerking
19 12 11 = overig afval van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat
25.000100.000
Baggerspecie17 05 06 cniet onder 17 05 05 vallende baggerspecie ( 17 05 05 = die gevaarlijke stoffen bevat)VervallenVervallen
Spoorwegballast17 05 08 cniet onder 17 05 07 vallende spoorwegballast (17 05 07 = die gevaarlijke stoffen bevat)5.0002.500
Bleekaarde02 03 99niet elders genoemd afval10.00010.000
Mengsels afkomstig van mechanisch afvalverwerking19 12 12 coverig, niet onder 19 12 11 vallend afval (Incl.mengsels van mat.) van mechanische afvalverwerking
19 12 11 = overig afval van mechanische afvalverwerking dat gevaarlijke stoffen bevat
25.00025.000
Raffinage bitumen05 01 17Bitumen1.0001.000
Staalstraalstof12 01 02Ferrometaalstof en -deeltjes4.0005.000
(grof) huishoudelijk afval, bedrijfsafval en restafval20 03 01
20 03 02
20 03 07
Gemengd stedelijk afval
Marktafval
Grof vuil
1008.000